Oulun Ooppera säännöt

Oulun Ooppera ry:n säännöt
(Esillä olevat säännöt ovat työversio, joka odottaa yhdistyksen sekä patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyntää)

1 §
Yhdistyksen nimi on Oulun Ooppera ry. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää ja tukea oopperaesityksiä sekä edistää oopperaharrastusta Oulun kaupungissa ja Pohjois-Suomen alueella. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tukee oopperaesitysten järjestelyjä. Varainhankinnan ja oopperatietouden edistämiseksi yhdistys järjestää konsertteja, juhlia ja esitelmiä. Lisäksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja.

2 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, jonka hallitus hyväksyy. Jäsen suorittaa yhdistykselle yhdistyskokouksen hallituksen esityksestä päättämän jäsenmaksun.

3 §
Yhdistyskokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen huomattavalla tavalla yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi tai muutoin ansainnut yhdistyksen erityisen arvostuksen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §
Yhdistyksellä on hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu yhdeksän jäsentä. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä vuosittain on kolmannes erovuorossa. Hallituksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, joka valitaan syyskokouksessa.

5 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitus voi valita toiminnanjohtajan ja muita tarvittavia toimihenkilöitä toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitus määrittelee myös heidän tehtävänsä.

6 §
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä kokouksessa.

7 §
Hallituksen tehtävänä on
1. kutsua yhdistyskokous koolle
2. johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa
3. pitää jäsenluetteloa
4. hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, rahavaroja ja taloutta
5. laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta toimintavuodelta sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevaa toimintavuotta varten
6. jättää toiminnantarkastajille tilit kahta viikkoa ennen kevätkokousta, joiden on
palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikoa ennen kevätkokousta.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisella tiedonannolla, joka toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta joko sähköisesti tai postitse. Muut tiedonannot toimitetaan vastaavalla tavalla. Kokouksessa on kullakin läsnäolevalla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Yhdistyksen syyskokous pidetään loka- marraskuun aikana. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi
2. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
3. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka on samalla hallituksen puheenjohtaja
4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
6. päätetään asioista, joita hallitus kokoukselle esittää tai joiden käsittelemistä yhdistyksen jäsen on kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

11 §
Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

12 §
Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen, jos hän on laiminlyönyt jäsenvelvoitteensa tai jos hän on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

13 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Molemmissa kokouskutsuissa asiasta on erikseen mainittava ja päätöksen tekemiseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

14 §
Yhdistyksen purkautuessa edellisessä pykälässä mainitulla tavalla luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Oulun kaupungille käytettäväksi viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti oopperatoimintaa edistävään tarkoitukseen Oulussa tai muuhun Oulun kaupungin musiikkielämää edistävään tarkoitukseen.

15 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.